* គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី12
* ជំពូកទី 1 : ស៊ីនេទិចគីមី
* មេរៀនទី 2 : កត្តាជះឥទ្ធិពលលើល្បឿនប្រតិកម្មគីមី
☆ កាតាលីករ
☆ កាតាលីស
☆ ស្វ័យកាតាលីស

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *