💥 ថ្នាក់ Online: ដើម្បីមើលវីដេអូមេរៀនជាច្រើន និងបន្តបន្ទាប់ទៀត :
For Year1: Biochimie Chimie Anatomie Étymologie IDA Embryologie
For Year2 et Year2+: Sémio-pathologie Physiologie Pharmacologie Examen biologique

💥វីដេអូមានកំរិតច្បាស់ខ្លាំង(FHD 1080p) និងអាចមើលគ្រប់ពេល
សូមchat មកpage: រៀនពេទ្យ ដើម្បីចុះឈ្មោះ ។ ពត័មានបន្ថែម Tel: 093 87 85 71 (Smart)

💥Page: រៀនពេទ្យ

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *