1. ដូងគួរដាំគម្លាតប៉ុន្មានម៉ែត្រ?
2. រណ្តៅធ្វើយ៉ាងមិច?
3. ដីប្រភេទណាល្អសម្រាប់ដូង?
………………..

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *