ទើសទាស់ – Kou Sopheap – គូ សុភាព | ធម៌អប់រំចិត្ត – Khmer Dhamma, អាហារផ្លូវចិត្ត – គូ សុភាព 2021

Credit source :

សូមចុច Link ដើម្បី Subscribe:

#​Khmer_Dhamma is a channel which always uploads new videos related to Dharma in the Buddhism by Kou Sopheap. We every day upload videos to educate your mind and encourage people from failure, depression and sadness. Educational videos will be existen in my channel. Please enjoy listen to these in order to get peace in life and in the world.
Thank you so much!

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

2 thoughts on “ទើសទាស់ – Kou Sopheap – គូ សុភាព | ធម៌អប់រំចិត្ត – Khmer Dhamma, អាហារផ្លូវចិត្ត – គូ សុភាព 2021”

  1. មនុស្សស្រីនិងប្រុសបើមានស្នេហាក្នុងវ័យសិក្សាតើខុសដែរឫទេ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *