ធ្វើបុណ្យឱ្យហើយ សម្តែងដោយ៖ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព
Videos From Facebook Page
Audio from Youtube Channel Kou Sopheap Official
Official Channel: @Kou Sopheap Official
#buddhism_Cambo#គូសុភាព
អាចបញ្ឈប់យល់សប្ដិបានទេ? សម្តែងដោយ៖ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
😍😍😍👉

ផ្តាច់ស្រាមិនបានព្រោះសង្គម សម្តែងដោយ៖ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
😍😍😍👉

គ្រឿងសៅហ្មង សម្តែងដោយ៖ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព
😍😍😍👉

មានវិជ្ជាផង មានចរិយាផង សម្តែងដោយ៖ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព
😍😍😍👉

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *