បទបង្ហាញនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឱកាសដល់សមាជិកក្លឹបចែករំលែកចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនតាមការស្ម័គ្រចិត្តជូនដល់សមាជិកដទៃទៀតនៅក្នុងក្លឹប ដើម្បីពង្រីកចំណេះដឹងបន្ថែមទៀត។

បទបង្ហាញនេះត្រូវបានបង្ហាញដោយលោក ផុន​ ឧត្តម ដែលមានលោក សេរី វិឆ័យ ជាជំនួយការ។

វគ្គទី៦នៃបទបង្ហាញនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។

#HTML #CSS
#GitHub
#StaticWebsite
#WebDevelopment
#WebDesign
#MUCSC

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *