មានសត្រូវជាបណ្ឌិត ប្រសើរជាងមានមិត្តជាពាល
សម្តែងដោយៈ ភិក្ខុផលធរោ ផុន ភក្តី Phun Phakday
នំាមកជូនជាធម្មទានដោយៈ Khmer Buddhism

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *