សូមបងប្អូនមើល link នេះផងដើម្បីរៀនធ្វើផ្អកស្មៅ

អរគុណ
Pls visit the link below too to learn how to make grass silage.

#ផ្អកស្មៅ
#ផ្អកចំបើង
#វិធីធ្វើដុំរ៉ែគោ

សូមជួយ សៀ និង សាប់ស្ក្រាយ

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/bat-dong-san

admin

One thought on “យល់ដឹងពីការធ្វើផ្អកស្មៅ Grass Silage”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *