៤វិធី រំលាយជំនឿ(ជំនឿខុសច្បាប់ និងស្របច្បាប់​…!
សម្ដែងដោយលោកម្ចាស់ រីម ចាន់រ៉ា
សូមស្វាគមន៍ មកកាន់ឆាណែល [ Dhamma Official ] ♡︎♡︎
នេះជាឆាណែល [ Dhamma Official ] បង្កើតក្នុងគោលបំណង​ផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាខែ្មរ។
សូមអនុមោទនា♡︎♡︎!!!
Subscribers For More
#DhammaOffical

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

admin

One thought on “៤វិធី រំលាយជំនឿ(ជំនឿខុសច្បាប់ និងស្របច្បាប់​…!រីម ចាន់រ៉ា [Dhamma Official]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *