សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ
ថ្នាក់ទី៥
មុខវិជ្ជា: សិក្សាសង្គម ទំព័រ ៧៨-៨០
មេរៀនទី៤: អំណាចនីតិប្បញ្ញត្តិ(តចប់)
៣. រដ្ឋសភា

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

admin

3 thoughts on “03. G5 – សិក្សាសង្គម – មេរៀនទី៤ អំណាចនីតិប្បញ្ញត្តិ (តចប់)(BELTEI)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *