សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ
ថ្នាក់ទី១
មុខវិជ្ជា: គណិតវិទ្យា ទំព័រទី ៦៨
មេរៀនទី១៣: ទម្ងន់ (តចប់)
ការថ្លឹងទម្ងន់ ការថ្លឹងទម្ងន់ដោយប្រើជញ្ជីង

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/moi-truong

admin

One thought on “13. G1 – គណិតវិទ្យា – មេរៀនទី១៣ ទម្ងន់ (តចប់) (BELTEI)”

  1. Hello អ្នកគ្រូមេរៀននេះមេរៀនទីប៉ុន្មានថ្នាក់ទីពីរខមែនអ្នកគ្រូ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *