PHÁP THOẠI THỨ HAI HÀNG TUẦN NGÀY 21.12.2020 (Zoom:Kalama Journal)
(III) (53) Pháp Tóm Tắt 3. Saṃkhittasuttaṃ( AN.Phẩm Gotamī) chương 8 pháp.
BÁT ĐOÁN PHẬT NGÔN :1.Pháp dẫn đến ly tham/2.Pháp dẫn đến không bị trói buộc.3.Pháp dẫn đến không có tích tập4./Pháp dẫn đến ít ham muốn/5.Pháp dẫn đến tri túc/6.Pháp dẫn đến viễn ly/7.Pháp dẫn đến tinh cần/8.Pháp dẫn đến dễ nuôi.
1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Mahàvana, ở ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Mahàpajàpatì Gotamì đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một bên, Mahàpajàpatì Gotamì bạch Thế Tôn: 53. [cūḷava. 406] Ekaṃ samayaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ. Atha kho mahāpajāpatī gotamī yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhitā kho sā mahāpajāpatī gotamī bhagavantaṃ etadavoca –

– Lành thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con, sau khi Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. ‘‘Sādhu me, bhante, bhagavā saṃkhittena dhammaṃ desetu, yamahaṃ bhagavato dhammaṃ sutvā ekā vūpakaṭṭhā appamattā ātāpinī pahitattā vihareyya’’nti.

2. – Này Gotamì, những pháp nào bà biết: 1.”Những pháp này đưa đến tham dục, không phải ly tham;2. đưa đến hệ phược, không đưa đến ly hệ phược; 3.đưa đến tích tập, không đưa đến không tích tập; 4.đưa đến dục lớn, không đưa đến ít dục;5. đưa đến không biết đủ, không đưa đến biết đủ; 6.đưa đến tụ hội, không đưa đến nhàn tịnh; 7.ưa đến biếng nhác, không đưa đến tinh tấn;8.đưa đến khó nuôi dưỡng, không đưa đến dễ nuôi dưỡng”.
Này Gotamì, hãy thọ trì nhứt hướng rằng: “Ðó là không phải Pháp, đó là không phải Luật, đó là không phải lời dạy của bậc Ðạo sư”.
‘‘Ye kho tvaṃ, gotami, dhamme jāneyyāsi –
‘ime dhammā sarāgāya saṃvattanti, no virāgāya; saṃyogāya saṃvattanti, no visaṃyogāya; ācayāya saṃvattanti, no apacayāya;mahicchatāya saṃvattanti, no appicchatāya;asantuṭṭhiyā saṃvattanti, no santuṭṭhiyā;saṅgaṇikāya saṃvattanti, no pavivekāya; kosajjāya saṃvattanti, no vīriyārambhāya; dubbharatāya saṃvattanti, no subharatāyā’ti, ekaṃsena, gotami, dhāreyyāsi – ‘neso dhammo, neso vinayo, netaṃ satthusāsana’’’nti.

3. Và này Gotamì, những pháp nào bà biết: “Những pháp đưa đến ly tham, không đưa đến tham dục; đưa đến ly hệ phược, không đưa đến hệ phược ; đưa đến không tích tập, không đưa đến tích tập; đưa đến ít dục, không đưa đến dục lớn; đưa đến biết đủ, không đưa đến không biết đủ; đưa đến nhàn tịnh, không đưa đến tụ hội; đưa đến tinh tấn, không đưa đến biếng nhác; đưa đến dễ nuôi dưỡng, không đưa đến khó nuôi dưỡng”. Này Gotamì, hãy thọ trì nhứt hướng rằng: “Ðó là Pháp, đó là Luật, đó là lời dạy của bậc Ðạo sư”.‘
‘Ye ca kho tvaṃ, gotami, dhamme jāneyyāsi – ‘ime dhammā virāgāya saṃvattanti, no sarāgāya; visaṃyogāya saṃvattanti, no saṃyogāya; apacayāya saṃvattanti, no ācayāya; appicchatāya saṃvattanti, no mahicchatāya; santuṭṭhiyā saṃvattanti, no asantuṭṭhiyā; pavivekāya saṃvattanti, no saṅgaṇikāya; vīriyārambhāya saṃvattanti, no kosajjāya; subharatāya saṃvattanti, no dubbharatāyā’ti, ekaṃsena, gotami, dhāreyyāsi – ‘eso dhammo, eso vinayo, etaṃ satthusāsana’’’nti.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

admin

11 thoughts on “(25).NỘI DUNG GIÁO LÝ THIẾT THỰC CHO SỰ TU TẬP – TK.GIÁC NGUYÊN”

  1. Dạ bạch Sư, sỏi thận uống nước lá cỏ xước là hết tuyệt đối ạ. Chú con uống đã lành. Tuy nhiên Sư đừng uống quá đậm, vừa thôi

  2. Thành kính tri ân Sư Giác Nguyên đã khai thị cho chúng con. Cám ơn cô Giọt Mưa Cuối Mùa đã nghe Pháp, lưu trữ và chia sẽ bài pháp quý như một linh dược cho chúng tôi. Sãdhu! Lành thay! Anumopunnam!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *