[Vietsub] Tình Pha Lê – Trương Quốc Vinh || 玻璃之情 – 张国荣

2003-04-01 || 2016-04-01 It’s been years since you left this decayed world. “忘了痛或许可以,忘了你却太不容易。你不曾真的离去,你始终在我心里。我对你仍有爱意,我对自己无能为力。 —-當愛已成往事" ——– Nhạc: Trương Quốc Vinh – 张国荣 Điền từ: Lâm Tịch – 林夕 Biên Khúc: D.Ling Continue Reading

Posted on: