HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN CHỨA THAM SỐ
1. Đoán nhận số nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng: ax + by = c và a’x + b’y =c’ (trong đó a khác 0 hoặc b khác 0; a’ khác 0 hoặc b’ khác 0
* Hệ (I) có nghiệm duy nhất khi và chi khi a/a’ khac b/b’; vô nghiệm khi và chi khi a/a’ = b/b’ khác c/c’; vô số nghiệm khi và chi khi a/a’ = b/b’ = c/c’ .
2. Giải và biện luận hệ phương trình có chứa tham số : Dùng phương pháp thế (cộng đại số)
Từ một phương trình của hệ tìm y theo x (hoặc x theo y) rồi thế vào phương trình thứ hai để được phương trình bậc nhất. Giả sử phương trình bậc nhất đối với x có dạng: ax + b =0 ax = – b (1)
Biện luận phương trình (1) ta sẽ có sự biện luận của hệ
* ) Nếu a = 0 tham số = ?…. Khi đó phương trình (1) trở thành 0x = -b
+ Nếu b = 0 thì hệ có vô số nghiệm
+ Nếu b 0 thì hệ vô nghiệm
* ) Nếu a 0 tham số = ?…. thì (1) x = -b/a , Thay vào biểu thức của y (hoặc x) ta tìm y, lúc đó hệ phương trình có nghiệm duy nhất.
Bài 2: Cho hệ mx – y = 2 và 3x + my = 5
a) Giải hệ phương trình khi m = – 2
b) Tìm m để hệ phương trình có một nghiệm duy nhất (x; y) thoả mãn x + y nhỏ hơn 1
b) Tìm m (m khác 0 ) để hệ phương trình có một nghiệm duy nhất (x; y) thoả mãn x + y = 1 – m2/m2 +3

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *