#Bimatcuanguoigiau
#Bimatcua5%nguoigiau
#Kienthuc
#Dautubatdongsan
#Dautuchungkhoan
#TheSecretchannelof5%richpeople
#Selfhelp
Bạn đang tìm kiếm sự giàu có, tìm kiếm thành công, tìm kiếm hạnh phúc? Đây là kênh Bí mật của 5% người giàu có sẽ mang đến cho bạn kiến thức, hành trang đủ để bạn bước đi mạnh mẽ trong cuộc đời này. Đồng thời, mang đến cho bạn góc nhìn rõ ràng hơn về các bí mật của người giàu mà trong trường lớp không bao giờ nói đến.
Sau video tập 51, giúp bạnnhìn nhận lại bản thân, nhìn nhận cuộc sống và bứt ra khỏi tư duy cấp bậc, thứ hạng để làm chủ cuộc đời bạn. Hôm nay, mình tiếp tục chia sẻ video tập 52: MÔ HÌNH NỀN TẢNG CỦA NGƯỜI GIÀU BỀN VỮNG. Mục đích của video là giúp bạn có được góc nhìn toàn diện về cách thức trở nên giàu có từ hai bàn tay trắng. Việc bạn kiên nhẫn để xem video để học hỏi thêm kiến thức là điều kiện tiên quyết, bởi video này sẽ mang lại cho bạn nhiều kiến thức giá trị, do thời lượng video quá dài nên mình chia video này thành 3 phần. Hôm nay, mình chia sẻ video tập 52 phần 2.
Bạn cần lời khuyên, lời tư vấn có thể liên lạc với mình theo số điện thoại: 091.333.8921
Trang facebook:
Bạn nào quan tâm đến cách làm video như mình, mình có quay lại video để hướng dẫn các bạn cách thực hiện, các bạn ủng hộ mình 50K/1 đĩa CD, các bạn liên hệ hoặc nhắn tin cho mình số điện thoại: 091.333.8921 hoặc fb: , hay inbox cho mình ở fb. Chúc các bạn xem video vui vẻ!
Are you looking for wealth, looking for success, looking for happiness? This is the secret channel of 5% rich people that will bring you knowledge and luggage enough for you to walk strongly in this life. At the same time, gives you a clearer view of the secrets of the rich that in school never talk about.
After episode 51 video, it helps you reflect on yourself, see life and get out of the hierarchy and rank to master your life. Today, I continue to share the video episode 52: THE SUSTAINABLE ELDERLY MODEL. The purpose of the video is to give you a holistic view of how to become rich from nothing. Being patient to watch a video to learn more is a prerequisite, because this video will bring you a lot of valuable knowledge, because the video length is too long, so I divided this video into 3 parts. Today, I share the video episode 52 part 2.
If you are interested in how to make videos like me, I have to return to the video to show you how to do it, you support me 2USD / 1 CD, you contact or message me phone number: 091.333 .8921 or fb: inbox yourself in fb. Have fun watching videos!

在第51集视频之后,它可以帮助您反思自己,看到生活并摆脱等级制度,从而掌握自己的生活。 今天,我继续分享视频第52集:可持续的老年人模型。 视频的目的是让您全面了解如何空手致富。 耐心观看视频以了解更多信息是一个先决条件,因为该视频会带给您很多宝贵的知识,因为视频长度太长,因此我将视频分为三部分。 今天,我分享了视频第52部分第2部分。
Zài dì 51 jí shìpín zhīhòu, tā kěyǐ bāngzhù nín fǎnsī zìjǐ, kàn dào shēnghuó bìng bǎituō děngjí zhìdù, cóng’ér zhǎngwò zìjǐ de shēnghuó. Jīntiān, wǒ jìxù fēnxiǎng shìpín dì 52 jí: Kě chíxù de lǎonián rén móxíng. Shìpín de mùdì shì ràng nín quánmiàn liǎojiě rúhé kōngshǒu zhìfù. Nàixīn guānkàn shìpín yǐ liǎojiě gèng duō xìnxī shì yīgè xiānjué tiáojiàn, yīnwèi gāi shìpín huì dài gěi nín hěnduō bǎoguì de zhīshì, yīnwèi shìpín chángdù tài zhǎng, yīncǐ wǒ jiāng shìpín fēn wéi sān bùfèn. Jīntiān, wǒ fēnxiǎngle shìpín dì 52 bùfèn dì 2 bùfèn.

如果您对制作像我这样的视频感兴趣,我必须返回视频以展示如何做,您需要支持我50K / 1 CD,请联系或给我发送电话号码:091.333.8921或fb:

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *