Câu 91 – 95:
91. Đức Phật có toàn giác không?
92. Đức Thế Tôn có tâm Đại bi hay không?
93. Nghi vấn về sự Bố thí ba-la-mật
94. Bố thí hai mắt lại được thiên nhãn
95. Hoài nghi về sự thụ thai

Bộ kinh Mi Tiên vấn đáp (Milindapanha) gồm 244 câu hỏi đáp, xuất hiện vào khoảng năm trăm năm sau khi Phật Niết bàn, do ngài Pitakaculàbhaya ở trung Ấn độ trước thuật bằng tiếng Pàli. Nội dung kể lại những câu hỏi, đáp giữa vua Milinda và tỳ kheo Nàgasena. Những câu hỏi thì đa trí, sắc bén mà lời giải đáp lại thâm sâu, quảng kiến, lợi tuệ; nhiều khi chỉ là những ví dụ cụ thể, bình dân, giản dị, rất bổ ích cho các nhà học giả, người nghiên cứu, kẻ đa nghi cũng như sự học Phật của các hàng hậu tấn.

Đi sâu vào những lời đối thoại, người nắm giáo nghĩa của Phật giáo Nguyên Thủy (Theravàda) dễ nhận ra rằng, những vấn đề được đề cập hoàn toàn là tinh yếu của Tam Tạng Pàli văn, chưa hề pha tạp tư tưởng và kiến giải của các bộ phái phát triển sau này. Do vậy, không lạ gì Phật giáo Miến điện xếp bộ kinh Milindapanha vào Thánh điển, và Phật giáo Tích lan đặt chung với năm bộ Nikàya để tôn thờ và phụng hành.

Quí vị nhớ nhấn Subscrible (Đăng ký) và like ủng hộ kênh của mình nhé. website:
Kết bạn với mình tại Facebook này nhé:
Cảm ơn các Bạn!
#NhimBlog #MiTienVandap #PhatGiaoNguyenThuy #Theravada

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/bat-dong-san

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *