Hỗn hợp E gồm este đa chức X (mạch hở) và este đơn chức Y. Thủy phân hoàn toàn m gam E bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH 12,8%. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp rắn khan T gồm ba muối N, P, Q (MNbé MPbé MQbé 120) và 185,36 gam chất lỏng Z. Đốt cháy hoàn toàn T cần vừa đủ 2,18 mol O2, thu được 0,32 mol Na2CO3, 1,88 mol CO2 và 0,72 mol H2O. Phần trăm khối lượng của X trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 53. B. 64. C. 35. D. 46.
Cho hỗn hợp E gồm các chất mạch hở X (CmH2m+4O4N2, là muối amoni của axit cacboxylic hai chức) và chất Y (CnH2n+4O2N2, là muối amoni của aminoaxit). Đốt cháy hoàn toàn 27,22 gam E bằng O2, thu được N2, 0,87 mol CO2 và 1,27 mol H2O. Mặt khác, cho 27,22 gam E tác dụng hết với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được một chất khí làm xanh quỳ tím ẩm và a gam hỗn hợp hai muối khan (có cùng số nguyên tử cacbon). Giá trị của a là
A. 27,59. B. 21,99. C. 24,79. D. 27,01.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/moi-truong

admin

One thought on “Đáp án đề 08 khóa live 2020”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *