គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៨, មេរៀនទី១៥, រង្វង់, មុំផ្ចិត, ធ្នូរង្វង់, រង្វាស់ធ្នូ, ប្រវែងធ្នូ, លក្ខណៈរង្វង់, Grade 8 math, lesson 15, circle, Arc, length of Arc, central angle, angle properties

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/am-thuc

admin

8 thoughts on “G8/math/មេរៀនទី១៥ រង្វង់(Circle)/200824”

  1. មើលលោកគ្រូបង្រៀនចឹងទៅ នឹកឃើញសម័យកាលនៅរៀន លូវកន្លងហួសច្រើនឆ្នាំហើយ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *