Hầu hết protein chứa polyme mạch thẳng cấu thành từ tập hợp 20 L-α-axit amin khác nhau. Mọi axit amin cấu tạo nên protein có những đặc điểm cấu trúc giống nhau, bao gồm α-cacbon mà tại đó một nhóm amin, một nhóm cacboxyl, và nhiều nhóm bên khác nhau được liên kết vào. Chỉ có proline khác với cấu trúc cơ bản này khi nó chứa một vòng tại điểm N-kết thúc của nhóm amin, buộc nửa nhóm CO–NH có hình dáng cố định là một mặt phẳng. Nhóm bên của các axit amin cơ sở, có tính chất và cấu trúc hóa học đa dạng; các hiệu ứng kết hợp tổng thể của mọi nhóm bên axit amin trong protein xác định lên cấu trúc 3 chiều và đặc tính phản ứng hóa học của protein. Axit amin trong một chuỗi polypeptide được liên kết với nhau bằng liên kết peptide. Khi được liên kết trong chuỗi protein, từng axit amin được gọi là phần thừa , và cấu trúc liên kết một loạt các nguyên tử cacbon, nitơ, và ôxy được gọi là mạch chính hay bộ khung protein.

Liên kết peptide có hai dạng cộng hưởng đóng góp bởi đặc trưng liên kết đôi và sự ngăn cấm quay xung quanh trục của nó, do vậy cacbon alpha là những nguyên tử đồng phẳng. Hai góc nhị diện khác trong liên kết peptide xác định hình dạng cục bộ đảm nhiệm bởi khung xương protein. Điểm kết thúc của protein với một nhóm cacboxyl tự do được gọi là C-kết thúc hoặc kết thúc cacboxy, trong khi điểm kết thúc với một nhóm amin tự do được gọi là N-kết thúc hoặc kết thúc amin. Giữa các từ protein, polypeptide, và peptide có một chút khó hiểu và có thể mang ý nghĩa chồng lặp. Protein nói chung được sử dụng để nhắc đến những phân tử sinh học hoàn thiện trong cấu hình ổn định, trong khi peptide thường chỉ một oligome axit amin ngắn mà không có cấu trúc ba chiều ổn định. Tuy vậy, biên giới giữa hai định nghĩa này thường không xác định rõ ràng và thường nằm giữa khoảng 20–30 phần dư. Polypeptide nhắc tới bất kỳ một mạch thẳng nào của axit amin, bất kể chiều dài, và thường hàm ý sự vắng mặt của một cấu hình xác định.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *