[Học chữ Hán] Kinh vô lượng thọ – 無 量 壽 經 – Đệ thập nhất, thập nhị

[Học chữ Hán] Kinh vô lượng thọ – 無 量 壽 經
PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH
Bồ tát giới đệ tử Vận Thành Hạ Liên Cư hội tập và kính chia thành chương mục
Nam mô A Di Đà Phật

Kāi Jīng Jié
開 經 偈
KHAI KINH KỆ
Wú Shàng Shèn Shēn Wēi Miào Fă,
無 上 甚 深 微 妙 法.
Vô Thượng thậm thâm vi diệu pháp,
Băi Qiān Wàn Jié Nán Zāo Yù
百 千 万 劫 難 遭 遇.
Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Wǒ Jīn Jiàn Wén Dé Shòu Chí,
我 今 見 聞 得 受 持.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,
Yuàn Jiĕ Rú Lái Zhēn Shí Yì.
願 解 如 來 真 實 義.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Fó Shuō Dà Chéng Wú Liàng Shòu
佛 說 大 乘 無 量 壽
PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
Zhuāng Yán Qīng Jìng Píng Dĕng Jué Jīng
莊 嚴 清 淨平 等 覺 經
TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH
Fă Huì Shèng Zhòng Dì Yī
法 會 聖 眾 第 一
Pháp Hội Thánh Chúng-Đệ Nhất
Rú Shì Wǒ Wén, Yí Shí Fó Zài Wáng Shè
如 是 我 聞, 一 時 佛 在 王 舍
Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Vương Xá
Chéng Qí Dū Jué Shān Zhōng. Yŭ Dà Bĭ Qiū
城. 耆 闍 崛 山 中. 與 大 比 丘
thành Kỳ Xà Quật sơn trung. Dữ đại tỳ- kheo
Zhòng Wàn Èr Qiān Rén Jū. Yí Qiè Dà
眾 萬 二 千 人 俱. 一 切 大
chúng vạn nhị thiên nhân câu. Nhất thiết đại
Shèng, Shén Tōng Yĭ Dá. Qí Míng Yuē: Zūn
聖, 神 通 已 達. 其 名 曰: 尊
thánh, thần thông dĩ đạt. Kỳ danh viết: Tôn
Zhĕ Jiáo Chén Rú, Zūn Zhĕ Shè Lì Fú, Zūn
者 憍 陳 如, 尊 者 舍 利 弗, 尊
giả Kiều Trần Như, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn
Zhĕ Dà Mù Jiān Lián, Zūn Zhĕ Jiā Xiè, Zūn
者 大 目 犍 連, 尊 者 迦 葉, 尊
giả Đại Mục Kiền Liên, tôn giả Ca Diếp, tôn
Zhĕ A Nán Dĕng, Ér Wéi Shàng Shǒu Yòu Yǒu
者 阿 難 等, 而 為 上 首. 又 有
giả A Nan đẳng, nhi vi thượng thủ. Hựu hữu
Pŭ Xián Pú Sà, Wén Shū Shī Lì Pú Sà, Mí
普 賢 菩 薩, 文 殊 師 利 菩 薩, 彌
Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Di
Lè Pú Sà, Jí Xián Jié Zhōng Yí Qiè Pú
勒 菩 薩, 及 賢 劫 中 一 切 菩
Lặc Bồ Tát, cập Hiền kiếp trung nhất thiết Bồ
Sà, Jiē Lái Jí Huì.
薩, 皆 來 集 會.
Tát, giai lai tập hội.

Playlist trọn bộ kinh vô lượng thọ chữ Hán

Playlist trọn bộ Kinh vô lượng thọ Hán Việt:

Playlist trọn bộ Kinh vô lượng thọ dịch Việt:

Ghé thăm trang nhà:

Góp ý trao đổi liên lạc:

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/phim

admin

One thought on “[Học chữ Hán] Kinh vô lượng thọ – 無 量 壽 經 – Đệ thập nhất, thập nhị”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *