Mục tiêu
 Liệt kê được các kiểu dữ liệu trong SQL server.
 Tạo được cơ sở dữ liệu bằng tool và bằng lệnh.
 Sử dụng T-SQL thực hiện các truy vấn có dùng biến.
Bài 1:
Xây dựng cơ sở dữ liệu QLDA theo mô tả trong video
Bài 2 :
Sử dụng biến thực hiện các công việc:
 Chương trình tính diện tích, chu vi hình chữ nhật khi biết chiều dài và chiều rộng.
 Dựa trên csdl QLDA thực hiện truy vấn, các giá trị truyền vào và trả ra phải dưới dạng sử dụng biến.
1. Cho biêt nhân viên có lương cao nhất
2. Cho biết họ tên nhân viên (HONV, TENLOT, TENNV) có mức lương trên mức lương trung bình của phòng “Nghiên cứu”
3. Với các phòng ban có mức lương trung bình trên 30,000, liệt kê tên phòng ban và số lượng nhân viên của phòng ban đó.
4. Với mỗi phòng ban, cho biết tên phòng ban và số lượng đề án mà phòng ban đó chủ trì

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

admin

One thought on “Hướng dẫn – gợi ý – Lab 2 – SQL Server”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *