វិដេអូនេះរួមបញ្ចូលនូវ៖

1. Culture
2. Categories of Culture
3. Elements of Culture

សូមជួយ ចុចលើពាក្យ Subscribe និងសញ្ញាកណ្តឹង ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel នេះ។
សូមរីករាយទស្សនា!!!៚

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/van-tai

admin

16 thoughts on “IB: Chapter 4: Organizational Culture: Part 1”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *