Luật Đất Đai 2013 – Số: 45/2013/QH13 – năm 2013
Full playlist:
———————————
Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
Chương 2. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI
Mục 1. Quyền Của Nhà Nước Đối Với Đất Đai
Mục 2. Trách Nhiệm Của Nhà Nước Đối Với Đất Đai
Chương 3. ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN VỀ ĐẤT ĐAI
Mục 1. Địa Giới Hành Chính
Mục 2. Điều Tra Cơ Bản Về Đất Đai
Chương 4. QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
Chương 5. GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
Chương 6. THU HỒI ĐẤT, TRƯNG DỤNG ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ
Mục 1. Thu Hồi Đất, Trưng Dụng Đất
Mục 2. Bồi Thường Về Đất, Hỗ Trợ Và Tái Định Cư
Mục 3. Bồi Thường Thiệt Hại Về Tài Sản, Về Sản Xuất, Kinh Doanh
Chương 7. ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Mục 1. Đăng Ký Đất Đai, Nhà Ở Và Tài Sản Khác Gắn Liền Với Đất
Mục 2. Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Quyền Sở Hữu Nhà Ở Và Tài Sản Khác Gắn Liền Với Đất
Chương 8. TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI, GIÁ ĐẤT VÀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Mục 1. Tài Chính Về Đất Đai
Mục 2. Giá Đất
Mục 3. Đấu Giá Quyền Sử Dụng Đất
Chương 9. HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI
Chương 10. CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG CÁC LOẠI ĐẤT
Mục 1. Thời Hạn Sử Dụng Đất
Mục 2. Đất Nông Nghiệp
Mục 3. Đất Phi Nông Nghiệp
Mục 4. Đất Chưa Sử Dụng
Chương 11. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT
Mục 1. Quy Định Chung
Mục 2. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Tổ Chức Sử Dụng Đất
Mục 3. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Hộ Gia Đình, Cá Nhân, Cộng Đồng Dân Cư Sử Dụng Đất
Mục 4. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Người Việt Nam Định Cư Ở Nước Ngoài, Tổ Chức Nườc Ngoài Có Chức Năng Ngoại Giao, Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Sử Dụng Đất
Mục 5. Điều Kiện Thực Hiện Các Quyền Của Người Sử Dụng Đất
Chương 12. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI
Chương 13. GIÁM SÁT, THANH TRA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI
Mục 1. Giám Sát, Theo Dõi Và Đánh Giá Việc Quản Lý, Sử Dụng Đất Đai
Mục 2. Thanh Tra, Giải Quyết Tranh Chấp, Khiếu Nại, Tố Cáo Và Xử Lý Vi Phạm Pháp Luật Về Đất Đai
Chương 14. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
———————————-
Phương Thom Voice #PhuongThomVoice
Phương Thơm Voice Over, Giọng đọc Phương Thơm
Nhận thu âm quảng cáo, đọc lời bình, thuyết minh phim, lồng tiếng
———————————-

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/khoe-dep

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *