Dạng bài tập số 01: Kim loại/Oxit kim loại tác dụng với Axit loại 1
Chuyên đề luyện thi Phần 1 có 3 chương, gồm các nội dung sau:
NỘI DUNG ÔN THI
PHẦN I – BÀI TẬP
A. CHƯƠNG 7 – HÓA 12
1. Dạng toán Kim loại tác dụng với axit loại 1
2. Dạng toán kim loại tác dụng với axit loại 2
3. Dạng toán Oxit kim loại tác dụng với axit loại 1
4. Dạng toán Oxit kim loại tác dụng với axit loại 2
5. Dạng toán tìm công thức Oxit sắt
6. Dạng toán Nhiệt nhôm
7. Dạng toán Quy đổi
– Quy đổi oxit sắt
– Quy đổi hỗn hợp Hidroxit kim loại, Hợp chất cacbonat, oxit kim loại
– Quy đổi Muối, kết tủa
8. Dạng toán nhiệt phân
9. Dạng toán kết hợp bảo toàn nguyên tố, bảo toàn electron, bảo toàn khối lượng và bảo toàn điện tích
10. Dạng bài tập NO3(-) trong môi trường H(+)
11. Dạng bài tập muối sunfua (S(2-))
12. Dạng bài tập khử oxit kim loại bằng CO, H2
13. Dạng bài tập xác định ion sắt trong dung dịch (Fe(2+), Fe(3+))
14. Dạng bài tập Fe(2+), Cl(-) vào dung dịch chứa Ag(+)

B. CHƯƠNG 6 – HÓA 12
1. Dạng toán kim loại kiềm, kiềm thổ tác dụng với H2O. Yêu cầu tính các đại lượng như C%, CM, Thể tích khí,, tính pH dung dịch, v.v…;
2. Dạng toán Nhiệt phân muối HCO3(-), CO3(2-)
3. Dạng toán muối cacbonat, hidrocacbonat tác dụng với dung dịch khác
4. Dạng toán có quá trình phụ (tạo kết tủa, tạo khí)
5. Dạng toán hỗn hợp Oxit kim loại nhóm IA, IIA và kim loại IA, IIA
6. Dạng bài tập Nhiệt nhôm
7. Dạng bài tập Al2O3 + NaOH (Cho dạng bảng)
8. Dạng bài tập tổng hợp IA, IIA, IIA
C. CHƯƠNG 5 – LỚP 12
1. Bài tập dãy điện hóa
2. Bài tập đại cương kim loại (đã gặp ở chương 6-7)
3. Bài tập điện phân
– Điện phân 1 dung dịch
– Điện phân dung dịch tính khối lượng kim loại, khí sinh ra
– Xác định thứ tự điện phân dung dịch
– Điện phân nóng chảy
– Điện phân dung dịch có sự tham gia của H2O ở các điện cực
– Điện phân dung dịch, xác định H2O điện phân ở K hay A
– Điện phân dung dịch có sự tham gia của H2O ở cả hai điện cực
– Điện phân dung dịch có sự khác biệt về thời gian

Link file PDF chứng minh công thức tính nhanh: (Tác giả: www.facebook.com/nhattruongctu44/

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *