Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

admin

3 thoughts on “P7. Giải phóng khỏi xiềng xích tội lổi, chửa lành.( Oct 9, 2020) Mục sư Trương Hoài Phong”

 1. Cầu Xin Anh-Chị-Em ''Hãy Suy Gẫm Cho Thật Kỹ Về ''Ánh Sáng Lẽ Thật'' Dưới Đây:

  Khải-huyền 22:19 Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh,
  mà đã chép ra trong sách nầy.

  Luật Pháp Tự Do – Làm Vững Bền – Luật Pháp Công Bình

  Gia-cơ 2:12-13

  12 Hãy nói và làm dường như phải chịu ''luật pháp tự do'' đoán xét mình.

  13 Sự đoán xét không ''thương xót'' kẻ chẳng làm sự ''thương xót''; nhưng sự ''thương xót'' thắng sự đoán xét.

  *''Luật Pháp Công Bình'' là ''Giao Ước Củ = Mười Điều Răn'' viết trên hai bảng đá.

  *''Luật Pháp Tự Do'' là ''Giao Ước Mới = Mười Điều Răn'' viết trên bảng lòng bằng thịt.

  2 Cô-rinh-tô 3:3 Vả, rõ thật rằng anh em là bức thơ của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực,
  nhưng bằng Chúa Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em.

  Hê-bơ-rơ 10:15-18

  15 Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy; vì đã phán rằng:

  16 Chúa phán: Nầy là giao ước ta lập với chúng nó

  Sau những ngày đó,

  Ta sẽ để luật pháp ta vào lòng chúng nó

  Và ghi tạc nơi trí khôn,

  17 Lại phán:

  Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa.

  18 Bởi hễ có sự tha thứ thì không cần dâng của lễ vì tội lỗi nữa.

  Ví Dụ như: câu chuyện ''đàn bà tà dâm'' người ta bắt quả tang, đem ra chuẩn bị ném đá và có hỏi Đức Chúa Jêsus về ''Luật pháp công bình'' của Đức Chúa Trời; phạm tội như thế là phải chết, nhưng Chúa phán rằng: ''nếu ai trong các ngươi nói mình là người vô tội, hãy trước nhứt ném đá vào người.

  -Khi chúng nghe lời đó, thì kế nhau mà đi ra, những người có tuổi đi trước; Song, không còn ai ở lại để ném đá cả, chỉ còn lại người đàn bà và Chúa Jêsus thôi, rồi Chúa phán rằng: ''Ta cũng không định tội ngươi; hãy đi, đừng phạm tội nữa''(Giăng 8:11) có chép như vậy.

  -''hãy đi, đừng phạm tội nữa''.

  -Như vậy, ''Luật Pháp Tự Do'' có sự thương xót – làm vững bền – ''Luật Pháp Công Bình''.

  Ro-ma 3:31 Vậy, chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy! Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp.

  Hê-bơ-rơ 10:26, 28

  26 Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa,

  -''mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa'',

  -''thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa'';

  28 Ai đã phạm luật pháp Môi-se (là ''Giao ước củ'' trên hai bảng đá, mà Chúa Jêsus Christ đã chết thay thế cho mọi người), nếu có hai ba người làm chứng, thì chết đi không thương xót.

  Mọi người thử nghỉ xem có hai ba người làm chứng, hay có gấp bao nhiêu lần của hai ba người làm chứng? Thế thì, những người nói ''Luật Pháp Công Bình'' bỏ hay thay đổi một trong ''Mười Điều Răn'' của Đức Chúa Trời, thì sẽ ra thể nào? Hình phạt nhẹ hay sao?

  -Nhưng, nếu ai phạm tội chỉ trong tư tưởng thôi, chứ không hẳn bắt quả tang, vì Đức Chúa Trời hiểu thấu trong lòng và tâm trí mỗi người;
  nếu ''Thấy đàn bà mà động tình tham muốn là đã phạm tội tà dâm; Ghen ghét anh em mình là đã phạm tội giết người rồi''(Ma-thi-ơ 5:28), (1 Giăng 3:15).

  -Nếu chúng ta phạm tội ''điều răn thứ tư'' bỏ ngày thứ bảy ''Sa-bát'' Thánh của Đức Chúa Trời vào cuối tuần, nhưng vì thương xót một con vật rơi xuống giếng nước; chữa lành bịnh tật cho một ai đó; hay làm việc thiện lành gì cấp bách lắm, vì nhu cầu sự sống của người khác, thì còn đẹp lòng Đức Chúa Trời nữa, chứ chẳng phải cố ý bỏ ngày thứ bảy ''Sa-bát'' Thánh của Đức Chúa Trời.

  -''Bỏ ở đây là bỏ sự biệt riêng ra Thánh; không cố sức tìm kiếm Đức Chúa Trời'', vì Ngài chỉ ban nên Thánh vào ngày thứ bảy ''Sa-bát'' thôi;
  không có ngày nào khác được nên Thánh cả, mà không nên Thánh, thì chẳng Ai được cứu rỗi, vì Đức Chúa Trời vốn là Thánh.

  Hê-bơ-rơ 12:14 Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng Ai được thấy Đức Chúa Trời.

  1 Cô-rinh-tô 6:9 Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao?

  -''những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao''?

  -Vậy, ''nếu không nên Thánh; không công bình thì chẳng Ai được cứu đâu.

  Ro-ma 7:12 Ấy vậy, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành.

  Gia-cơ 2:10 Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy.

  -''giữ trọn luật pháp'' là nói đến cả ''luật pháp dân sự'' ở ngoài ''Hòm Giao Ước'', còn trong ''Hòm'' chỉ có hai bảng đá luật pháp ''Mười điều răn'',
  cây gậy trổ hoa và bình đựng đầy ma-na, mà thôi. (Phục-truyền-luật-lệ-ký 31:26), (Hê-bơ-rơ 9:4)

  -Chỉ có phạm một điều răn thôi trong ''Mười điều răn'' là (Ma-quỉ) đã thành công rồi, thì điều răn đã phạm đó trở nên thần tượng là cũng đáng tội như đã phạm hết thảy.

  Khải-huyền 14:12 Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ: Chúng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Jêsus.

  *''Chúng giữ ''Mười điều răn'' của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Jêsus''.

  1 Giăng 3:7 Hỡi các con cái bé mọn, chớ để cho ai lừa dối mình: kẻ làm sự công bình là người công bình, như chính mình Chúa là công bình.

  Ro-ma 2:13 vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời, bèn là kẻ làm theo luật pháp được xưng công bình vậy.

  -''bèn là kẻ làm theo luật pháp được xưng công bình vậy''.

  Ro-ma 7:7b vì nếu luật pháp không nói: Ngươi chớ tham lam, thì tôi đã không biết sự tham lam.

  2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:8 Bấy giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra,

  -''Bấy giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra''. Ấy là ''An-ti-Christ'' kẻ chống nghịch Đấng Christ.

  -Đức Chúa Jêsus sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó, và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến.

  -Đức Chúa Trời muốn chúng ta được cứu cả Linh hồn và thể xác – giống như Chúa Jêsus Christ hoàn toàn, chứ chẳng phải được cứu về Linh hồn thôi, còn thể xác thì phó thác cho lửa sao! là được ''cứu dường như qua lửa'' vậy sao!

  -Còn tiếp ''phần cuối'' đã đăng trước rồi. Xin cám ơn. Chúc bình an.

 2. *Phải lấy Thánh kinh: ''Lời Đức Chúa Trời'' là chuẩn mực cho đời sống của người tin kính trong Chúa Jêsus Christ.

  -Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta (Công-vụ 5:29).

  -Còn nếu nhóm hiệp – thờ phượng hay rao truyền Danh Chúa thì ngày nào cũng được, suốt cả tuần càng tốt nữa, giống như ''Hội Thánh đầu tiên'',
  nhưng phải ''công bố ra'', (nhưng phải ''công bố ra'') cho mọi người đều biết rõ ràng, ngày thứ bảy là ngày ''Sa-bát'' Thánh của Đức Chúa Trời,
  để cho Ai biết kính sợ và công nhận Ngài là Đấng Tạo hóa, là Đức Chúa Trời của mình.

  Lê-vi-ký 23:3 Người ta làm việc trong sáu ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày sa-bát, một ngày nghỉ, tức một sự nhóm hiệp thánh;
  đừng làm một công việc gì; ấy là lễ sa-bát của Đức Giê-hô-va trong những nơi các ngươi ở.

  *''Trong những nơi các ngươi ở'':

  Dầu bất kỳ nước nào, nơi nào trên thế giới này: có ngày thứ bảy, ấy là ngày lễ ''Sa-bát'' của Đức Chúa Trời, thì phải nghỉ, bắt buộc phải nghỉ,
  tức một sự nhóm hiệp thánh; đừng làm một công việc gì; trong những nơi các ngươi ở.

  Cơn Thịnh Nộ Của Đức Chúa Trời

  Hê-bơ-rơ 4:3-4

  3 …….Nầy là lời thề ta đã lập trong cơn thịnh nộ:

  *''Nầy là lời thề ta đã lập trong cơn thịnh nộ'':

  -Chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta!…Dầu vậy, công việc của Ngài đã xong rồi từ buổi sáng thế.

  4 Vì luận về ngày thứ bảy, có chép rằng: Ngày thứ bảy Đức Chúa Trời nghỉ cả các công việc Ngài.

  -Còn câu ''11 của Hê-bơ-rơ 4'':

  ''11 Vậy, chúng ta phải gắng sức vào sự yên nghỉ đó,

  hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin kia mà vấp ngã''.

  *Chúa khuyến cáo rằng: ''chúng ta phải cố nổ lực – gắng hết sức mình mà vào sự yên nghỉ đó,

  hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin kia mà vấp ngã''.

  Khải-huyền 22:18-19

  18 Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này: Nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì,

  thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy.

  19 Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh,
  mà đã chép ra trong sách nầy.

  Như vậy, nếu ai bớt – hay thay đổi một trong ''Mười điều răn'' lớn nhất của Luật pháp Đức Chúa Trời,

  cũng như ngày thứ bảy ''Sa-bát'' Thánh của Đức Chúa Trời vào cuối tuần; thì sẽ ra thể nào?

  -Chúa Jêsus phục sinh ngày thứ nhất, nhưng không phải vì đó mà chúng ta bỏ ngày thứ bảy ''Sa-bát'' Thánh của Đức Chúa Trời được.

  -Chúng ta cần phải công bố ra, để cho nhiều người trở về với ngày thứ bảy ''Sa-bát'' Thánh,

  mà tránh khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời – không làm ô-uế, và cầm vững lời giao ước Ngài.

  Ro-ma 10:10 vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.

  Hê-bơ-rơ 4:11 Vậy, chúng ta phải gắng sức vào sự yên nghỉ đó,

  hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin kia mà vấp ngã.

  Trong Chúa Jêsus Christ, thì ngày nào cũng là ngày nghỉ ''Sa-bát'', nhưng ngày thứ bảy là vẫn đặt biệt hơn, vì ngày Thánh của Đức Chúa Cha;
  không có ngày nào khác được ban phước nên Thánh cả.

  Cầu xin Anh-chị-em ''Hãy suy gẫm kỹ về điều đó''.

  Đức Chúa Trời không bắt buộc Ai hết. Đây là cái quyền tự do của mỗi người, và phần thưởng tùy theo công việc của lượng đức tin trong Đấng Christ.

  *Còn về ''Lẽ thật – Chân lý'' thì phải công bố trên mái nhà. Chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và máu;
  bèn là cùng thế giới (đen tối-vô hình-vây kín) không thấy được.

  Đó là (Ma quỉ–Sa tan).

  Gia-cơ 2:10 Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy.

  -Chỉ có phạm một điều răn thôi trong ''Mười điều răn'' là (Ma-quỉ) đã thành công rồi.

  -Ê-sai 56:6-7

  6 Các người dân ngoại về cùng Đức Giê-hô-va, đặng hầu việc Ngài, đặng yêu mến danh Đức Giê-hô-va, đặng làm tôi tớ Ngài;
  tức là hết thảy những kẻ giữ ngày Sa-bát cho khỏi làm ô uế, và cầm vững lời giao ước ta,

  *''tức là hết thảy những kẻ giữ ngày Sa-bát cho khỏi làm ô uế, và cầm vững lời giao ước ta'',

  7 thì ta sẽ đem họ lên trên núi thánh ta, làm cho họ vui mừng trong nhà cầu nguyện ta. Của lễ thiêu và hy sinh họ dâng trên bàn thờ ta, sẽ được nhận lấy; vì nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc.

  *''vì nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc''.

  Xuất 31:13,16-17

  13 Phần ngươi hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Nhứt là các ngươi hãy giữ ngày sa-bát ta, vì là một dấu giữa ta và các ngươi, trải qua mọi đời,
  để thiên hạ biết rằng: ta là Đức Giê-hô-va, làm cho các ngươi nên thánh.

  -''để thiên hạ biết rằng: ta là Đức Giê-hô-va, làm cho các ngươi nên thánh''.

  16 Ấy vậy, dân Y-sơ-ra-ên sẽ giữ ngày sa-bát trải các đời của họ, như một giao ước đời đời (như một giao ước đời đời).

  17 Ấy là một dấu đời đời (Ấy là một dấu đời đời) cho ta cùng dân Y-sơ-ra-ên, vì Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời và đất trong sáu ngày,
  qua ngày thứ bảy Ngài nghỉ và lấy sức lại.

  Ê-sai 58:13-14

  13 Nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta; nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích,
  coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính; nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình,
  và không nói lời riêng mình,

  14 bấy giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích, ta sẽ làm cho ngươi cỡi lên các nơi cao trên đất, và lấy sản nghiệp của Gia-cốp, tổ phụ ngươi,
  mà nuôi ngươi; vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy.

  *Sự phán xét của Đức Chúa Trời cho toàn thể nhân loại sau này, là hai bảng Luật pháp ''Mười Điều Răn'' trong ''Hòm Giao Ước'' ở trên trời sẽ được mở ra.

  Khải-huyền 11:19 Đền thờ Đức Chúa Trời bèn mở ra ở trên trời,

  -''Hòm Giao Ước'' bày ra trong đền thờ Ngài, rồi có chớp nhoáng, tiếng, sấm sét, động đất và mưa đá lớn.

  Hy vọng rằng, Ánh sáng của Lẽ thật trên luôn giúp ích cho mọi người nhận ra chính mình đối với Đức Chúa Trời,
  và nên biết rằng: ''mình phải làm gì rồi đó''.

  Nguyện Dâng Mọi Vinh Hiển đều quy thuộc về ''Đức Chúa Trời toàn năng,

  là Cha đời đời – Chúa bình an – Đấng tạo hóa – Đấng cứu rỗi, là Cội nguồn sự sống'' thật của chúng con mãi mãi.

  *Kính chúc Quý vị luôn tràn ngập An-lành và Bông trái yêu-thương của Chúa Thánh Linh.

  Trong ''Danh Jêsus Christ'' = ''Danh trên hết mọi danh'' Là Nguồn Yêu Thương, Nguồn Sự Sáng, Nguồn Ân Điển, Nguồn Phước Lành,
  Nguồn Cứu Rỗi Mọi Sự Và Trong Mọi Sự! A.men.……Hallêlujah……

 3. Cám ơn Chúa cám ơn MS đã dạy bài học này ,xin Chúa xức dầu mới càng ngày càng thêm lên trên MS để có những bài học có ích lợi cho con dân Chúa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *