យល់ដឹងអំពីការថែទាំសម្រន់​ លើជំងឺមហារីក និងជំងឺដទៃទៀត
#Palliativecare #ការថែទាំសម្រន់ #មហារីក #Cancer

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/khoe-dep

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *