Nghi vấn 4 câu đầu của quyển thứ tư
Khai ngọn đuốc từ bi chí thiện
Tìm con lành dắt lại Phật đường
Thương dân hiền giáo Đạo Nam phương
Đặng chỉ ngõ làm lành lánh dữ

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/phim

admin

2 thoughts on “PGHH Lê Văn Phú(Tự Tho) Nghi vấn Khai ngọn đuốc từ bi chí thiện”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *