សូមស្វគមន៍ លោក លោកស្រី អ្នកនាងកញ្ញា ចំពោះការចូលមលកាន់ Channel ” YOU CAN DO ” យើងខ្ញុំ។
នៅក្នុងមេរៀននេះ លោក លោកស្រី អ្នកនាងកញ្ញា នឹងបានសិក្សាអំពីការបង្កើតទម្រង់ស្រប, ទម្រង់បដិសេធ, និងទម្រង់សំនួរ ព្រមទាំងរបៀបបង្កើតទម្រង់សំនួរជាមួយ WH Question ផងដែរ ។
* Present Simple Part 01/ការប្រើប្រាស់ Present Simple

* Present Simple Part 02/Using verbs with He, She, It in Present Simple

* Present Simple Part 03/Check up with Present Simple

* Present Continuous Tense Part 01/ការប្រើប្រាស់ Present Continuous

* Present Continuous Tense Part 02/How to add (ing) to the verbs in Present Continuous

* Present Continuous Tense Part 03/ How to use WH. Question and Time Expression in Present Continuous.

* Present Perfect Part 1/Forming/WH.Question

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/van-tai

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *