សូមស្វគមន៍ លោក លោកស្រី អ្នកនាងកញ្ញា ចំពោះការចូលមលកាន់ Chanel ” YOU CAN DO ” យើងខ្ញុំ។ Chanel ” YOU CAN DO ” ត្រូវបានរៀបចំចងក្រងឡើងដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងទាក់ទងជាមួយភារសាអង់គ្លេស និងជាជំនួយស្មារតីដល់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់សិក្សាភាសាអង់គ្លេស ។ នៅក្នុង Chanel ” YOU CAN DO ” យើងខ្ញុំបានរៀបចំចងក្រងមេរៀនប្រកបភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ប្អូនៗដែលមិនទាន់ចេះសោះ ( English Spelling ) សម្រាប់អ្នកដែលចង់រៀនអានភាសាអង់គ្លេស ( Reading English Word ) និងសម្រាប់ប្អូនៗដែលចង់រៀនវេយ្យករណ៍ភាសាអង់គ្លេស English Grammar ) ។ សូមចុច Subscribe, Share, and Comment ដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងដល់កូនខ្មែរទាំងអស់គ្នា ។ YOU CAN DO អ្នកអាចធ្វើបាន !
Present Simple Review

Present Continuous Tense Review

Present Perfect Review

Present Perfect Continuous Review

Past Simple Review

Past Continuous Review

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/van-tai

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *