THUYẾT PHÁP?

Tay chỉ vầng trăng chẳng chỉ gì!
Trời xanh mây trắng đến rồi đi
Ai người “bất thủ ư chư tướng”
“Bất động như như” Phật nhãn thừa!

*Như Huyễn Thiền Sư*
———————————————-

TRỰC CHỈ ĐỀ CƯƠNG

Pháp tức là vạn vật hiện tượng, mỗi một vật, một hiện tượng, một dạng vật chất, đạo Phật gọi là một PHÁP. Nhìn trời xanh là một Pháp. Thấy mây trắng là một Pháp. Thấy người trẻ, thấy một Pháp. Thấy người già, thấy một pháp. Thấy quan tài, thấy một đám ma, thấy một Pháp. Nghe giọng đàn Nam ai não nùng, thảm thiết là nghe một Pháp. Nghe điệu ca ai oán, nghe Pháp. Ngửi mùi hương, ngửi Pháp. Nếm vị ngọt, nếm Pháp. Xúc với một vật, chạm xúc Pháp. Nghĩ ngợi và nghĩ ngợi là nhiều Pháp hiện ra cùng một lúc.
Nói rút lại, tất cả hiện tượng vật chất thiên hình vạn trạng đối tượng của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết “sáu căn” của con người đều gọi là “pháp”.

Người ta nói là Phật thuyết pháp, Phật thì nói Như Lai chẳng có thuyết pháp gì! Tại sao vậy?

Tại vì pháp Phật nói ra, không phải của Phật. Sanh, già, bịnh, chết, khổ. Sự khổ ấy không phải do Phật thuyết pháp mới có khổ! Thương yêu mà chia ly, ghét nhau mà chung chạ, thèm thuồng mà không toại nguyện, thân thể mất quân bình, khổ. Những điều khổ ấy, ai ai cũng có quyền thọ dụng ngang nhau. Điều đó không phải do Như Lai nói, Như Lai cho, con người mới được hưởng! Lấy ý Phật mà suy, rõ ràng Như Lai chẳng thuyết pháp gì ngoài sự vận chuyển, sự tuần hoàn, sự tồn tại sự mất đi. Duyên sanh, duyên diệt theo dòng nhân quả của vũ trụ vạn hữu.

Vả lại, người đệ tử nào nói Phật thuyết pháp, vô tình phỉ báng Như Lai. Tại sao? Tại vì trí tuệ Giác ngộ của Như Lai vô cùng vô cực. Những pháp Như Lai nói trong 12 bộ kinh chỉ là pháp cứu cấp, cứu nguy chúng sanh thôi! Pháp mà Như Lai chứng, Như Lai biết không phải chỉ có mấy tạng kinh từng ấy! Nước vũng, nước ao không nên nói đó là nước biển!

Pháp Như Lai nói ví như ngón tay chỉ trăng. Người trí nương ngón tay mà tìm trăng, ngón tay không là trăng. Phật dạy: Là đệ tử tu học Đại thừa, các người nên tu tập: Bất thủ ư tướng, như như bất động.
Có nghĩa là: Hãy tu hạnh Khất sĩ đi! Các thầy Tỳ kheo! Các thầy hãy cố gắng viễn ly:

“Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”.
Đấy! Như Lai bày vẽ cách cho các thầy Tỳ kheo vậy thôi, Như Lai không có gì để gọi là thuyết pháp, đâu nhé!
——————————————

Bài giảng do Hòa Thượng THÍCH TỪ THÔNG thuyết giảng
Quý phật tử có thể cập nhật bài giảng trên trang youtube hoặc tại website: www.phatphapdaithua.com

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giai-tri

admin

One thought on “THUYẾT PHÁP – kỳ 99 – Như Huyễn Thiền Sư thi tập – HT THÍCH TỪ THÔNG”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *