Trường Đại học đang bị "gặm nhấm đất" như thế nào? | xây nhà trên đất nông nghiệp bị phạt bao nhiêuVTC Now | Đây không phải là lần đầu tiên đất trong khu vực của các trường đại học bị các đối tượng bên ngoài ngang nhiên lấn chiếm, xây dựng trái phép., xây nhà trên đất nông nghiệp bị phạt bao nhiêu.

Xem thêm các bài viết Xây Dựng: https://maturegamerpodcast.com/category/xay-dung

    1. Huy Phạm December 4, 2019
    2. đình Quyền December 4, 2019

    Leave Comments