តើសេចក្ដីស្លាប់ក្នុងគម្ពីរយ៉ាកុប ២:២០ មានន័យដូចម្ដេច?
What does Death James 2:20 mean?
July 24, 2020

Joshua ME
Email: vannak.ngin@gmail.com
Bank Account (ABA): Vannak Ngin (000380459)
Telephone: +855 60 888 123/+855 12 375 712/+855 98 375 712
Audio Files Available Here:

The Sarepta Tabernacl:

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/khoe-dep

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *